msvkovare.rumburk

nacházíte se: úvod > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

ŠVP PV: Čj. 01/ 2013 - 16  Školka plná zábavy

                                        (pouze výtah ze ŠVP PV)

4.2 Zaměření školy

 
Mateřská škola vychází ve svém zaměření z vnějšího prostředí, ve kterém se nachází, ze schopností pedagogických pracovníků, individuálního zaměření dítěte, spolupráce s rodiči, spolupráce s partnery, tradic a přirozeného plynutí času.
 
 
·         Výchova a vzdělávání dětí v reálném čase s využitím tradic, které jsou pro naši zemi specifické
 
·         Propojení výchovy a vzdělávání dětí s tradicemi a děním našeho města
 
·         Aktivní poznávání přírody v reálných podmínkách
 
·         Zájmová činnost vedená pedagogy ve školním roce 2013/14
     Kroužek německého jazyka
     Kroužek flétničky
     Kroužek zdravotního cvičení
           Kroužek grafomotoriky
 
·         Rozvoj spolupráce s rodiči
·         Rozvoj spolupráce s partnery
·         Rozvoj mezinárodní spolupráce

 

5.1  Vzdělávací obsah ŠVP PV:  Program je rozložen do 12 tématických bloků.

 

1. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Lednové poznávání života očima dětí
( zima,vývoj člověka - mezníky, plynutí času, EU, kultura)
Sněhuláček panáček
Jak si žijí …..
Také budu jednou babičkou a dědečkem
Skřítek Ciferníček

2. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Únorové poznávání života očima dětí (masopust, život zvířat, odlišnosti životního stylu, prehistorie, lidské tělo, zápis do ZŠ)
 
Putování s dinosaury
Hrátky se zvířátky
Karneval na hradě
Život mezi Eskymáky

 

3. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Březnové poznávání života očima dětí
(jaro, ekologie, zvířata, květiny, materiály)
 
Putování s dinosaury
Hrátky se zvířátky
Karneval na hradě
Život mezi Eskymáky

4. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Dubnové poznávání života očima dětí
(tradice, proměny, příroda, bezpečnost)
Velikonoce
Jarní svátky a slavnosti
Kdo na jaře čaruje
Hasiči

5. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Květnové poznávání života očima dětí
(rodina, počasí, tradice, vzájemné vztahy)
Rodina, místo kam patříme
Nový člen rodiny
Maminka má svátek
Hrajeme si s barvami
Zpívané počasí

6. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Červnové poznávání života očima dětí
(bydliště, tradice - MDD, konec školního roku, zvířata, příroda, cestování)
Kde bydlím já, kde bydlíš ty
Kdo bydlí v domku
Jak se hraje na zahradě
Výtvarné hrátky
Brouci a jiná zvířátka z louky

7. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Červencové poznávání života očima dětí
(prázdniny, hry, zábava, seznamování s dětmi z jiných MŠ)
Šikovné léto
Chytej a házej
Beruška je na louce šťastná

8. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Srpnové poznávání života očima dětí
(prázdniny, hry, zábava, seznamování s dětmi z jiných MŠ)
Lano ve třídě a na zahradě
Kouzelné prázdniny
Zpívané pohádky
Sindibádova dobrodružství

9. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Zářijové pozvání života očima dětí
(seznamování, adaptace, sebeobsluha, bezpečí)
Ahoj, nazdar, už jsem tady
Kamarád
Šel medvídek do školky
Ovoce a zelenina
Kuřátko a obilí

10. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Říjnové poznávání života očima dětí
( roční období, fauna, flóra, vlastenectví,houby)
Tisíc skřítků podomníčků
Dům, domov, domeček
Rozmary počasí
Sedí kos na keříčku
Chodí houbař po lese

11. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Listopadové poznávání života očima dětí
(proměny, barvy, podzim, fauna,flóra,tvořivost)
Tiše, tiše, ježek spí
Šikovný podzim
Podzimní pohádka
Medvědí pohádky
Podzimní putování se skřítkem
Poklady přírody
Padá listí

12. Téma a název měsíčního celku
Podtémata
Prosincové poznávání života očima dětí
(tradice, překvapení, fantazie, besídka, slavnosti)
Martin jede, zimu veze
Šikovná zima
Čertoviny
Čertí školka
Martin veze na zimu sněhobílou peřinu
Zimní království
Vánoční pohádka
Vánoční posezení s rodiči

5.2 Integrované výchovně-vzdělávací programy

1.   Grafomotorika
2.   Ekologický program
3.   Pohybové aktivity
4.   Logopedická prevence
5.   Prevence ochrany zdraví a sociálně patologických jevů
6.   Relaxační program
7.   Základy německého jazyka
8.   Základy hry na flétnu
9.   Základy aerobiku
10. Eko výtvarná výchova
11. Dramatický kroužek
 

 

 

4.3 Rámcové cíle předškolního vzdělávání
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. V RVP PV jsou stanoveny následující 3 vzdělávací rámcové cíle (záměry).
 
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost
    působící na své okolí
 
4.4 Klíčové kompetence
 
Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:
 

 
1. Kompetence k učení
 
2. Kompetence k řešení problémů
 
3. Kompetence komunikativní
 
4. Kompetence sociální a personální
 
5. Kompetence činnostní a občanské

 
 
RVP PV stanovuje podmínku, uskutečňovat vzdělávání předškolních dětí v 5 vzdělávacích oblastech:
1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast)
2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)
3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast)
4. Dítě a společnost (sociálně – kulturní oblast)
5. Dítě a svět (environmentální)
 
V těchto oblastech děti získávají výše uvedené klíčové kompetence (způsobilosti), prostřednictvím dílčích cílů stanovených pro jednotlivé oblasti: 
4.5 Dílčí cíle předškolního vzdělávání
 

Dílčí cíle předškolního vzdělávání v 5 vzdělávacích oblastech
 
1. Dítě a jeho tělo
·         uvědomění si vlastního těla
·         rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
·         rozvoj a užívání všech smyslů
·         rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
·         osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
·         osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
·         osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí
·         vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
2. Dítě a jeho psychika
jazyk a řeč
·         rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
·         rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
·         osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
·         rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
·         rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
·         posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
·         vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení
·         osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
·         vytváření základů pro práci s informacemi
           
sebepojetí, city, vůle
·         poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
·         získání relativní citové samostatnosti
·         rozvoj schopnosti sebeovládání
·         rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
·         rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
·         rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
·         získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
3. Dítě a ten druhý
·         seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
·         osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
·         posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,
v dětské herní skupině apod.)
·         vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
·         rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
·         rozvoj kooperativních dovedností
·         ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
4. Dítě a společnost
·         poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
·         rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
·         rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
·         vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
·         seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
·         vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
·         vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
·         rozvoj společenského i estetického vkusu
5. Dítě a svět
·         seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
·         vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
·         poznávání jiných kultur
·         pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
·         osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
·         rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
·         rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 

 

6. Evaluace
Obsah:
6.1   Cíle tříleté evaluace ŠVP PV 2013 – 2016
6.2   Cíle roční evaluační činnosti
6.3   Cíle roční autoevaluační činnosti školy – 1x za rok
6.4   Hospitační a kontrolní činnost
6.5   SWOT analýza 1x za 3 roky
6.6   Zprávy ČSI
6.7   Roční zpráva o VHŠ